Elementarna fizika 2 (2018.-2019.)
Relativnost. Elementi specijalne teorije relativnosti.Line

Nastavni materijali:

           Relativnost.

Line

Studij:
Preddiplomski studij matematike
 
  Studijska godina: III.
 

 

 

 Satnica: 2P+0S+2V    ECTS: 4
 Sadržaj predmeta i literatura: (Pogledaj )

 

Šifra: F002

 Predavanja: utorkom od 12:00 do 14:00 

 Termini pismenog  ispita:
06.02.2018.
20.02.2018.
13.06.2018.
04.07.2018.
05.09.2018.
26.09.2018.

Konzultacije:
ponedjeljkom od 10:00 do 11:00

                                                 

 

 

 

Cilj predmeta:
Upoznavanje s fundamentalnim postavkama i zakonima fizike kao cjelovitim znanstvenim nazorom, koji ne samo da objašnjava ogromnu većinu pojava u prirodi, već i omogućuje proricanje novih zakonitosti.

Očekivani ishodi učenja:
Očekuje se da će nakon položenog kolegija studenti:
• razumjeti osnovne zakone elektrostatike i elektrodinamike;
• razumjeti osnovne postavke specijalne teorije relativnosti;
• pravilno opisati i interpretirati zakone i pojave geometrijske i fizikalne optike;
• usporediti pojave u mehanici kontinuuma i atomskoj fizici;
• razlikovati valna i čestična svojstva tvari;
• opisati pojave vezane uz dualnu prirodu Svijeta;
• objasniti linijske spektre i energijske nivoe u atomima;
• opisati ideju Schroedingerove jednadžbe;
• primijeniti naučene spoznaje na rješavanje problemskih zadataka..

PRAVILA POLAGANJA ISPITA:
Pišu se dva kolokvija (3 teorijska pitanja + 3 numerička).
Kolokvij 1 – Elektrostatika, struje, magnetizam
Kolokvij 2 – Relativnost i optika

Domaće zadaće pokrivaju cijelo gradivo kolegija. Kratke provjere znanja na svakim vježbama. Završni ispit na kraju semestra.

Konačna ocjena se formira na sljedeći način:

Sudjelovanje na predavanjima i vježbama 10 %.
Uspješno položeni kolokviji – najviše 60 %.
Domaće zadaće 10 %.
Završni ispit 20 %.

Ocjene:
Izvrstan (90 – 100) %
Vrlo dobar (80 – 89,9) %
Dobar (70 – 79,9) %
Dovoljan (60 -69,9) %

Drugi način polaganja ispita: Pismeni + usmeni ispit.
Pismeni ispit se sastoji od pet numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova.
Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 50 bodova.
Na usmenom ispitu se može polagati cijelo gradivo kolegija.

Line

Ova stranica je u eksperimentalnoj fazi.
Sve Vaše sugestije, primjedbe i doprinose uputite na:
Animirani gif za E-mail

branko[at]fizika.unios.hr

Line