OcjenaFORMIRANJE KONAČNE OCJENE


Svi (i bolonjski i predbolonjski) studenti, polažu ispite prema ovim uputama.

Ispit se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog:

  1. Pismeni
  2. Usmeni

Konačna se ocjena formira prema donjoj tablici:

0.5 x (KLK ili PI) 50.00 - 100.00 + 0.5 x ( UI )50.00 - 100.00 ,

gdje indeksi označavaju najmanji i najveći broj bodova. Konačna se ocjena računa prema ovoj tablici:
Primjedbe, komentari, sugestije: zglumac@fizika.unios.hr )


Povratak na Predavanja.